ឥលូវនេះ លោកអ្នកអាចស្នើសុំប្រើប្រាស់
សេវាធនាគារចល័តរបស់​ CPBank ដោយងាយស្រួល

សូមអនុវត្តន៍តាមវិធីខាងក្រោម៖
– ចុចលើពាក្យការចុះឈ្មោះអនឡាញ
បញ្ចូលលេខសម្គាល់អតិថិជន
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
លេខទូរស័ព្ទ
និងលេខសម្គល់អត្តសញ្ញាណប័​ណ្ណ
សូមចុចលើពាក្យថតរូប រួចថតរូប Selfie
ជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាការស្រេច
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈសេវាធនាគារចល័ត CPBank